Ads by
ޚަބަރު
ނައިބު ރައީސް ހުވާކުރައްވައިފި
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުޙައްމަދު ލަތީފް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނާއިބު ކަމުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހަވާލުވެޑައިގެން އެކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online
Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *