Ads by
ދީން
ފަލަސްތީނަކީ އިސްލާމީ އެތައް ޒަޢީމުންނެއް އެ ބިމަށްޓަކައި ޤުރުބާނީތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ބިމެއް: ޚުތުބާ

ފަލަސްތީނަކީ އިސްލާމީ އެތައް ޒަޢީމުންނެއް އެ ބިމަށްޓަކައި ޤުރުބާނީތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ބިމެއް ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ހުތުބާގައި ބުނީ ފަލަސްތީނަކީ އެތަށް ނަބީ ބޭކަލުންނަކާއި, ރަސޫލު ބޭކަލުންނެއް ދިރިއުޅުއްވި ބިމެއް ކަމަށާއި ސަލާމަތްލެއްވި އިބްރާހީމްގެފާނާއި, އިސްހާގުގެފާނާއި, ޔައުޤޫބްގެފާނާއި, ޔޫސުފްގެފާނާއި, ލޫފުތުގެފާނާއި, ދާވޫދުގެފާނާއި, ސުލައިމާނުގެފާނާއި, ޒަކަރިއްޔާގެފާނާއި, ޔަޙްޔާގެފާނާއި, ޢީސާގެފާނު އުޅުއްވި އެ ބިމުގައި ކަމަށެވެ.

އަދި ކިީރިތި ޤުރްއާނުގައި ނަންގަނެވިގެން ނުވާ އެތަށް ނަބީންނަކާއި ރަސޫލުންނެއް ވެސް އެ ބިމުގައި އުޅުއްވި ކަމަށާއި އިޒްރާއީލްގެ ޔަހޫދީން އައްޒާއަށް އަޅަމުންދާ ނުރައްކާތެރި ބޮންތަކުގެ ސަބަބުން, ކޮންމެ ދިހަ މިނެޓަކުން ކުޑަކުއްޖެއް ޝަހީދުވާ ކަމަށް ހުތުބާގައި ބުންޏެވެ.

އެބައިމީހުން ވަނީ, އައްޒާގެ ގެދޮރާއި, ކަރަންޓު ވިިއުގަތަކުގެ އައްޑިހަ ޕަސެންޓު ސުންނާފަތި ކޮށްފައި ކަމަށާއި ފަލަސްތީނަކީ އިސްލާމީ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރީންގެ ޢިލްމީ ފޮތްތަކާއި ބޮޑެތި މަދަރުސާތަކުން ޒީނަތްތެރިވެފައިވާ ތަނެއް ކަމަށް ހުތުބާގައި ބުންޏެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *