Ads by
ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު, މަރުޙަބާ!

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023 ޕީއެންސީގެ ކެނޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙާއްމަދު މުޢިއްޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *