Ads by
ޚަބަރު
މިދިޔަ 5 އަހަރަކީ ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ވައުދުތައް ފުއްދުނު 5 އަހަރު: އިލްހާމް

މިދިޔަ 5 އަހަރަކީ ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ވައުދުތައް ފުއްދުނު 5 އަހަރު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އިލްހާމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް, ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކީ ތަފާތު ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ބިންތަކާއި ގޯތިތައް ދިން މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރިއިރު އޭގައި ގިނައިން ތިބީ ޕީޕީއެމް މީހުން ކަމަށެވެ.

އަދި ޕީޕީއެމުން ދެއްވީ އަނިޔާވެރިކަން ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރި ނުވާނެ ކަމަށް އިލްހާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ޓީމު އޮތީ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށާއި ނިންމާލާނީ ރައީސް ޞާލިޙް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް ފަހު ކަމަށް އިލްހާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްހާމް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމެއް އަލުން އިޔާދަވެއްޖެނަމަ ހިފައި ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ މީހުންނާއި އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވެސް މަޖިލީހުން ޖާގަ ނުދީ “ކަޓުވާލާނެ” މެންބަރުންގެ ލިސްޓެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Muhamadhu. Halieemu. K. Kaashidhuu9 މަސް ކުރިން

ީލްހާމަކީބޮޑުވަގެއްް، 4 ޕާޓންވެސްއިލްހާމުއަހުމެކުރީބޮޑުތަނުންވަހކަންވަގުއިލްހާމު

0
0
ހާއުފާ9 މަސް ކުރިން

ހައަނގަ އިން ވާހަކަދެއްކިޔަސް މިހާރަކު ރައްޔިތުން ދަނޭ ތީ ކާކުކަން.

0
0
ސ9 މަސް ކުރިން

އިއްޔެއާ ޖެހެންދެން ދެއްކިވާހަކަތައް ހަނދާންނެތިއްޖެ. ހައްހައްހާ.

0
0