Sunday, 14 July 2024
Ads by

ވަގު ނަންބަރު ބޯޑު ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތައް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ނަގަން ފަށަނީ

ވަގު ނަންބަރު ބޯޑު ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތައް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ނަގަން ފަށަނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި، ވަގު ނަންބަރު ބޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވަމުންދާ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ނަގަން ފަށާނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބޭއްވު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަމީން މާލޭ މަގުތަކުގައި ވަގު ނަންބަރު ބޯޑު ޖަހާފައި ހުރި ވެހިކަލްތައް މިނިސްޓްރީން ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށާއި، ވެހިކަލް ބެލެހެއްޓޭން ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީން ގާއިމް ކުރާނެ ކަމުގައެވެ.

މިއަދުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަމީން ވިދާޅުވީ %18 އާއި %21 އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ވެހިކަލް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ކަމަށާއި، މާލޭގެ ވެހިކަލް ޕޮޕިއުލޭޝަން އެކަށަ އެޅުމަށްފަހު، ވެހިކަލްތައް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ހައްލު ހޯދުމަށް މަނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމުގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހެދިފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާފައިވާ ގޮތުގައި، އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އުޅަނދުތައް ދޫކޮށްލަން ބޭންނުވެފައިތިބި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދަ %18 %21 އާ ދެމެދުގަ އުޅޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަކަމުން އެ ވަރާތްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދާ ދެވިއްޖަނަމަ މާލޭއަށް ބާރު ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ލިބެމުންދާނެކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ވެހިކަލް ޕޮޕިއުލޭޝަން އެކަށައެޅި، އަދި ވެހިކަލްތައް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް “ބައި ބެކް” ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާލެވިއްޖެނަމަ މާލެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވެހިކަލް ޕޮޕިއުލޭޝަންގެ މައްސަލައަށް ދެންދާނީ ހައްލު ލިބެމުން ކަމުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް