Sunday, 14 July 2024
Ads by

އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބޭނުންކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބޭނުންކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

އިޒްރޭލުގެ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރަފާހުގައި އިޒްރޭލުން ދެމުން ގެންދާ އަސްކަރީ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައި، ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ވަގުތުން ވަގުތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އައިސީޖޭއިން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް އިއްޔެ އެ ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ގޮވާލިއެވެ.

އަދި ފަލަސްތީނުގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއައްސަސާތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އައިސީޖޭއިން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ދެމުންދާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް އިހުމާލުވެފައި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތައް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އިޒްރާއީލް ކުށްވެރިކޮށް އަޑުއުފުލައި، އައިސީޖޭގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގައުމުތަކުންނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އައިސީޖޭއިން އިއްޔެ ނެރުނު އަމުރުގައި ރަފާއަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަފާ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މައްސަލަ އައިސީޖޭއަށް ހުށަހެޅީ ދެކުނު އެފްރިކާއިންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި