Ads by
ޚަބަރު
ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުތައް ޕްރޮސެސްކޮށް ނިންމާލައި މާދަމާ ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އީސީީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގް ވިދާޅުވީ ފޯމްތަކުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން މާދަމާ ހުޅުވާލެވޭނެވަރުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލީ މިމަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރީ-ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލި 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 47000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ފޯމްހުށަހަޅާފައެވެ. މިއަހަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރީ-ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވަނީ 42867 މީހުންނެވެ.

އީސީން ވިދާޅުވީ ރީ-ރަޖިސްޓަރވުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކޮމިޝަނުން ޔަގީންކުރައްވާނެކަމަށެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަކީވެސް، އަމާންއޮމާންކަމާއެކު ދެފުށް ފެންނަ އަދި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާ އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށް އިލެކްޝަނުން މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ކަށަވަރުކުރައްވާނެކަމަށް ވެސް އީސީން ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *