Ads by
ޚަބަރު
ނިޒާމީ ވޯޓާ ގުޅޭ ގަރާރު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބެވެ.

ގަރާރު ފާސްކުރީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 31 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. މަޖިލީހުގައި އެ ވަގުތު 34 މެމްބަރުން ތިއްބެވިއެވެ. ތިން މެމްބަރަކު ވޯޓުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ.

އިލްޔާސްގެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް މީހަކު އިންތިހާބުވާނީ ވޯޓުދިން މީހުންގެ ފަންސާސް އިންސައްތައަށްވުރެއް ގިނަ ވޯޓު އެމީހަަކަށް ލިބިގެންކަމަށްވާއިރު، މިހާތަނަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބަކަށް ކުރިމަތިލި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކޯލިޝަން ހެދުމަކާ ނުލައި އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ފަންސާސް އިންސައްތައަށްވުރެއް ގިނަ ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އިލްޔާސްގެ ގަރާރުގައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރު 30 ގައި ވޯޓު ނަގަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 28 ގައި އެ ވޯޓު ނެގުމަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ. މި މަހު މި މަހު ވޯޓު ނެގުުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިލްކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *