Ads by
ޚަބަރު
ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނިންމައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނިންމަފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އޮންލައިން ނޫހަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރެއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ޕާޓީއަށް ވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރަން އަނގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާނީ، އެބޭފުޅުންނާއި ޑިމޮކްރެޓްސްއާ މެދު އެއްބަސްވެވޭ ކަންތައްތައް މިމަހު 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނިންމައި ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރުން ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެމްޑީޕީއަށް ހުށަހެޅީ، މި މަހު 28 ގެ ކުރީން ބަރުލަމާނީ ވޯޓު ނެގޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން އެކަމާ މެދު މިއަދުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނަން ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

“އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ޑެޑްލައިން ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ބަޔަކާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުމަކީ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރުން” އިލްޔާސް  ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްޔާސް ވަނީ މި ކަމާ ގުޅޭ ބަޔާނެއް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ނެރޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ކައިދާ5 މަސް ކުރިން

ތިޔަޕާޜޓީއަށް ލިބުނު ވޯޓު ލިބޭނީ އެމްޑީޕީއަށް އެއީ އެމްޑީޕީ މީހުން ކަމަށްވާތީ

0
0