Friday, 19 July 2024
Ads by

ވަރކް ވިސާގެ ހިދުމަތްތަކަށް “އޭންޓް ކިޔު” މެދުވެރިކޮށް ޓޯކެން ނެގޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ވަރކް ވިސާގެ ހިދުމަތްތަކަށް “އޭންޓް ކިޔު” މެދުވެރިކޮށް ޓޯކެން ނެގޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

ވަރކް ވިސާގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތައް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ވަރކް ވިސާ ޖެހުމަށްފަހު ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވުމަށް އޮންލައިންކޮށް ޓޯކެން ނެގޭނެ އިންތިޒާމު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނީ، ވަރކް ވިސާ ޖެހުމަށްފަހު ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް އިމިގްރޭޝަނަށް ހާޒިރުވެ އެފަރާތެއްގެ ނަންބަރު ޖެހެންދެން އިމިގްރޭޝަނުގައި މަޑުކުރަންޖެހުމުން ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ޝަކުވާ ލިބޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް އެ ހިދުމަތް އޮންލައިންކޮށް މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި “އޭންޓް ކިޔޫ” މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެން ވެސް ނަންބަރު ނެގޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އެތައް ވަގުތެއް ސަލާމަތްވެ އެކަމުގައި ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

މި ހިދުމަތް ދިނުމުގައި 5 ޕާސްޕޯޓަށްވުރެ ގިނަ ޕާސްޕޯޓު ނަގާ ފަރާތްތަކަށާއި އަދި 5 ޕާސްޕޯޓަށްވުރެ މަދުން ޕާސްޕޯޓު ނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކިއު ނަންބަރު ނެގުމަށް ވަކި ގަޑިތަކެއް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި