Monday, 22 July 2024
Ads by

ތިލަފުށިން ސިނާއީ ބޭނުމަށް ބިން ގަތް މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަން ފަށަނީ

ތިލަފުށިން ސިނާއީ ބޭނުމަށް ބިން ގަތް މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަން ފަށަނީ

ތިލަފުށިން ސިނާއީ ބޭނުމަށް ބިން ގަތް މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި - ފޮޓޯ:އެޗްޑީސީ

ތިލަފުށި ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ސިނާއީ ބޭނުމަށް ބިން ގަނެ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ބިން ގަތުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ބިން ކާމިޔާބުކޮށް، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅައިގެން “މައިލްސްޓޯން” އެކެއްގެ ފައިސާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ތިލަފުށިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ސިނާއީ ބޭނުމަށް ބިން ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަން އެޗްޑީސީން ނިންމާފައި ވަނީ މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިންނެވެ.

ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ތިލަފުށި ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ވިއްކަން އެޗްޑީސީން ނިންމީ ތިލަފުށީ ޒޯން އޭ ގެ އޭރިޔާ ބީ ގައި މިހާތަނަށް ނުވިކި ހުރި ބިންތަކެވެ. ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިން ވިއްކަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ވިޔަފާރީގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ ގޮތުގައި ތިލަފުށިން ޖުމްލަ 108 ބިން ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލިއެވެ.

އެއީ 2،000 އަކަފޫޓާއި 4،900 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ 64 ބިމާއި 5،000 އަކަފޫޓާއި 9،999 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ 42 ބިމުގެ އިތުރުން 10،000 އަކަފޫޓާއި 14،999 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ދެ ބިމެވެ.

ތިލަފުށި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އޭރިއާގެ ބީ ގެ ބިން ހިއްކުމާއި އަތިރިމަތި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ 29 އިންސައްތަ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!