Sunday, 14 July 2024
Ads by

ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދުވަސް ދިރާގުން ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދުވަސް ދިރާގުން ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހާއްސަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ދިރާގުން ވަނީ ބާއްވާފައި - ފޮޓޯ:ދިރާގު

ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ސޮސައިޓީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ދިރާގުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އިލްޔާސް އަހުމަދު ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

“ޑިޖިޓަލް އިނޮވޭޝަން ފޯ ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް” އާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި އެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

“ޑިޖިޓަލް އިނޮވޭޝަންގެ ބޭނުންކޮށްގެން މުޖުތަމައަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޑިޖިޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ، ޕްލެޓްފޯމްތައް އިތުރުކޮށްގެން މުޖުތަމައަށް ބޭނުންވާ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރާނަން،” އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޭމްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ވަނީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ފުޅާ ކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އީޖާދީ ހިޔާލުތައް އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި ހާމަކުރުމަށް އޭނާ ވަނީ ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޑިޖިޓަލް އިނޮވޭޝަންގެ މުހިންމުކަމާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރާއި ވިޔަފާރިތަކާއި މުޅި މުޖުތަމައަށް އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަތައް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެ ޑިސްކަޝަންގައި ޕެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފް ސައިބާ ސެކިއުރިޓީ އިސްމާއިލް ފާއިޒާއި ހެޑް އޮފް ސޮލިއުޝަންސް އައިޝަތު ނަޔާޝީން އަހުމަދުގެ އިތުރުން ޔޫއެންޑީޕީގެ ލީގަލް ކައުންސެލް އަދި ދިރާގު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ މެނޭޖަރު ހައްވާ ރީނާ ބަައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި މި ޑިސްކަޝަންގެ މަގުސަދަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ އިލްމަށް ހިއްސާކޮށް، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތަކުގެ މުހިންމު ކަމާއި ބޭނުންތެރިކަން ކިޔައިދިނުން ކަމުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި