Wednesday, 24 July 2024
Ads by

މާލެ އާއި 23 ރަށެއްގައި މިރޭ މަޣުރިބަށް ފަހު ޒަކާތާ ބެހޭ ހާއްސަ ދަރުސްތަކެއް

މާލެ އާއި 23 ރަށެއްގައި މިރޭ މަޣުރިބަށް ފަހު ޒަކާތާ ބެހޭ ހާއްސަ ދަރުސްތަކެއް

ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް: މިރޭ މަޣުރިބު ނަމާދަށްފަހު މާލެ އާއި 23 ރަށެއްގައި ޒަކާތާ ބެހޭ ހާއްސަ ދަރުސްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި - ފޮޓޯ:އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިރޭ މަޣުރިބު ނަމާދަށްފަހު މާލެ އާއި 23 ރަށެއްގައި ޒަކާތާ ބެހޭ ހާއްސަ ދަރުސްތަކެއް ބޭއްވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި މިސްކިތު ދަރުސްތައް ބާއްވަމުން އަންނައިރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިރޭ މަޣުރިބު ނަމާދަށްފަހު މާލެ އާއި 23 ރަށެއްގައި ޒަކާތާ ބެހޭ ހާއްސަ ދަރުސްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މިވަގުތު އިލްމުވެރިން ތިއްބެވި ރަށްތައް ކަަމަށް ވެސް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

“ޒަކާތުގެ މުހިންމުކަން” މި މައުލޫގެ މައްޗަށް ދޭ ދަރުސް އޮންނާނީ؛

 • މާލެ
 • ވިލިމާލެ
 • ހުޅުމާލެ
 • ހއ. އިހަވަންދޫ
 • ހއ. ހޯރަފުށި
 • ހއ. ކެލާ
 • ހއ. މާރަންދޫ
 • ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
 • ށ. ޅައިމަގު
 • ށ. ފޯކައިދޫ
 • ނ. މާފަރު
 • ރ. ފައިނު
 • ރ. ރަސްގެތީމު
 • ރ. ހުޅުދުއްފާރު
 • އއ. ތޮއްޑޫ
 • އދ. ދަނގެތި
 • ދ. ކުޑަހުވަދޫ
 • ގދ. ތިނަދޫ
 • ޏ. ފުވައްމުލައް
 • ސ. ހިތަދޫ
 • ސ. ފޭދޫ
 • ސ. ހުޅުދޫ
 • ސ. މީދޫ

މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާ ވެސް ހާއްސަ ކޮށްފައި ވަނީ މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ހުތުބާގައި ވަނީ މުސްލިމުންގެ މުދަލުން ޒަކާތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރު ނެރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުނެއް ކަމުގައިވީއިރު، ޒަކާތް ވާޖިބުވެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކުމެ، ތިމާގެ މުދަލުން ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށް، މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަނުކޮށް ދީނީ މި ވާޖިބު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އެކަން ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!