Ads by
ޚަބަރު
ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ނިންމަވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްފަދައިން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށްވެސް، 1 އޮކްޓޫބަރު 2023ން ފެށިގެން %35 އެލަވަންސް ލިބޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނިންމަވާފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް 35 ޕަސެންޓްގެ އެލަވަންސް ހަމަޖެހުނު ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ހިމަނާފައި ނުވާތީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާއި އެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި އެލަވަންސް ނުލިބުމަކީ، ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެ މުވައްޒަފުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެޅޭ ބޮޑު ހުރަހެއް ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

މުހައްމަދު5 މަސް ކުރިން

ސާބަހޭ

0
0