Monday, 22 July 2024
Ads by

މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަނުކޮށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވާޖިބު އަދާކުރަން ޖެހޭ: ޚުޠުބާ

މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަނުކޮށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވާޖިބު އަދާކުރަން ޖެހޭ: ޚުޠުބާ

މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަނުކޮށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވާޖިބު އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޚުޠުބާގައި ވަނީ ބުނެފައި - ފޮޓޯ:އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަނުކޮށް ދީނީ މި ވާޖިބު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

މުދަލު ޒަކާތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ޚުޠުބާގައި ބުނީ މާތް ﷲ އަހަރެމެން އިންސާނުންނަށް ވަނީ އަދަދު ނުކުރެވޭ ގިނަގުނަ ނިޢުމަތްތައް ދެއްވާފައި ކަަމަށެވެ. މީގެތެރެއިން މުދާވެރިކަމާއި ތަނަވަސް ކަަމަކީ މާތް ﷲ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަތިވެރި ނިޢުމަތެއް ކަމަށެވެ. މުދަލުގެ ޙަޤީޤީ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ މާތް ﷲ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލާނގެ އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ މުދަލުން ފަޤީރުންނަށާއި މިސްކީނުންނަށާއި ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެ، ﷲ ގެ މަގުގައި ހޭދަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޒަކާތް ދިނުމަކީ އީމާންކަމުގެ އަހުލުވެރީންގެ ސިފައެއްކަން ފާހަގަކޮށް މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ މުދަލަށް ލޯބި ކުރުމާއި މުދަލަށް ދަހިވެތިވުމަކީ އިންސާނާގެ ފިޠުރަތުގައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

“މުދަލަކީ، އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެއިން ހޭދަނުކޮށް ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންވީ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މުދާވެރިކަމާއި ތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާ މީހުން ޒަކާތް ދެއްކުމާ އެކު ﷲ ގެ މަގުގައި ހޭދަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. ފަޤީރުންނާއި ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ. މާތް ﷲ ގެ މަގުގައި ހޭދަ ކުރުމާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ކަންތަކުގައި މާލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުމާއި ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމާއި މިފަދަ ކަންކަމީ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމެވެ،”

މުސްލިމުންގެ މުދަލުން ޒަކާތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރު ނެރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުނެއް ކަމުގައިވީއިރު، ޒަކާތް ވާޖިބުވެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކުމެ، ތިމާގެ މުދަލުން ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށް، މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަނުކޮށް ދީނީ މި ވާޖިބު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ޚުޠުބާގައި ބުނީ ޒަކާތް ދިނުމާއި ޞަދަޤާތް ދިނުމުގެ ދުނިޔަވީ މަންފާތަކުގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ މުދާ ޠާހިރުވުމާއި ބަލިތަކަށް ޝިފާ ލިބުން ލައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޒަކާތް ދެއްކުމަށް އިންކާރުކޮށް، ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ދެކޮޅު ހެދި މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޚަލީފާ އަބޫބަކުރުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

“ﷲ ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ. ނަމާދާއި ޒަކާތް ތަފާތުކޮށްފި މީހަކާ ތިމަންކަލޭގެފާނު ހަނގުރާމަ ކުރައްވާ ހުށީމެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ޒަކާތަކީ މުދަލުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ޙައްޤެކެވެ.”

ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިން، އެބައިމީހުންގެ މުދަލުން ޒަކާތް އަދާކުރާ ނަމަ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ވަަރަށް ގިނަ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ޙައްލުވާނެ ކަމަށް މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޚުޠުބާގައި ބުނި ގޮތުގައި ޙަސަދަވެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަން އެބައިމީހުންގެ މެދުން ފިލާނެ ކަމަށާއި އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ފަޤީރުކަން ނެތި، މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެހާ ފަރުދުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ވާނެ ކަމުގައެވެ. ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންނާއި ޔަތީމުންނާއި އަތްމަތިދަތި މީހުންނާ މި ހުރިހާ އެންމެން ދެއަތް އުފުލައި، އެބައިމީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމުގައި މެދުވެރިވި މީހުންނަށް ހެޔޮ ދުޢާކޮށް، އެބައިމީހުންގެ މުދަލުގައި ބަރަކާތް ލެއްވުން އެދި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވާނެ ކަމުގައެވެ.

ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދާން ޖެހޭނެ ވަގުތެއް އެއްވެސް މީހަަކަށް ނޭނގޭނެކަން ފާހަގަކޮށް، އަތްމަތި ތަނަވަސް ކުރައްވައި އެކަލާނގެ ފަޟްލުވަންތަކަން ދެއްވީ އިމްތިހާނަކަށްކަން ހަނދާން ކުރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަނީ ދީނުގެ ރުކުނެއް ކަމުގައިވާ ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ފަރުވާތެރިވެ، ޒަކާތް ދެއްކުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!