Sunday, 14 July 2024
Ads by

ވެމްކޯގެ ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ވަންނަން ނަގާ ފީ ކަނޑާލައިފި

ވެމްކޯގެ ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ވަންނަން ނަގާ ފީ ކަނޑާލައިފި

ވެމްކޯގެ ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ވަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ނަގަމުން އަންނަ ގޭޓު ފީ ކަނޑާލައިފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެމްކޯގެ ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ވަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ނަގަމުން އަންނަ ގޭޓު ފީގެ ގޮތުގައި -/150 ރުފިޔާ ނަގައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އެ ފީ ކަނޑާާލިކަން އަންގައި ވެމްކޯއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުނި އުކާ އާންމު އުޅަނދުތަކުން ނަގާ ފީތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުސޫލުން އުކާލަން ގެންނަ ކުނިން ކޮންމެ ޓަނަކަށް ޓިޕިން ފީގެ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން -/750 ރުފިޔާ ނަގަމުންދިޔަ ނަމަވެސް މިހާރު އެ އަގު 500ރ. އަށް ކުޑަކޮށްފައިވާ ކަަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންތަކެއްގައި ކުނީގެ ބަރުދަން ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ގާއިމު ކުރެވެން ދެން، ބަރުދަން ރިއާޔަތްކޮށް އަގު ނެގުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވެމްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް