Sunday, 14 July 2024
Ads by

ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ވަޢުދުފުޅުތަކަކީ ހަމަ އެކަނި ވޯޓު ހޯއްދެވުމަށް ދައްކަވާ ހުސް ވާހަކަތަކެއްނޫން : މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ވަޢުދުފުޅުތަކަކީ ހަމަ އެކަނި ވޯޓު ހޯއްދެވުމަށް ދައްކަވާ ހުސް ވާހަކަތަކެއްނޫން : މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވެވަޑައިގަންނަވާ ވަޢުދުތައް ވެވަޑައިގަންނަވަނީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ހޯއްދަވަން ދައްކަވާ ހުސް ވާހަކަ ނޫންކަން އެނގެމުންދާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ކެންޕެއިން ދުވަސްވަރު ދ. މީދޫ އަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ ވީޑިއޯއެއް އެކްސްގައި ހިއްސާ ކުރައްވަމުން މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިކަމުންވެސް އެނގިގެން ދިޔައީ ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު އިންތިޚާބު ތަކުގެ ކެންޕެއިން ގަޔާއި އެނޫންވެސް ތަންތަނުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގަންނަވާ ވަޢުދުފުޅުތަކަކީ ހަމަ އެކަނި ވޯޓު ހޯއްދެވުމަށް ދައްކަވާ ހުސް ވާހަކަ ނޫންކަން ކަމަށެވެ.

އެހެނެއް ކަމަކު އެއީ، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކަންކަމުގައި އެހީވުމަށްޓަކައި، އެ ރައްޔިތުންނަށް ތަސައްލީއެއް ދެއްވުމަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ވެ ވަޑައިގަންނަވާ ވައުދެއް ކަމަށްވެސް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ނިމުމާއެކު މިހާރު އެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މާރިޗު 6 ވަނަ ދުވަހު މީދޫގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ,ސަރުކާރު ހުރިހާ ސުކޫލެއް އޭސީ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މި އަހަރު ފަށްޓަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ސުކޫލްތަކުގައި އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކެއް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް، ކުރިއަށް މިއޮތް 2 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް އޭސީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ތައުލީމާ ބެހޭ ވަޒީރު މި ހަފްތާ ތެރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް