Ads by
ޚަބަރު
ފަޒްނާއަށް ފުރައްސާރަކުރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން: އެޗްއާރްސީއެމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު ވަޑައިގަތުމުން ބަޔަކު އެކަމަނާއަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އެޗްއާރްސީއެމުން މިއަދު ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގައި ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ސަރަޙައްދުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އާންމު ފަރާތްތަކުން ކެމްޕެއިނަށް ހުރަސް އެޅި އެޅުން އެ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށާއި އިންތިޚާބުގައި ތާއީދުު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޤާނޫނީ ހައްޤެއް ކަމަށެވެ.

‏އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤުތަކަށާއި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޒިންމާއަކަށްވީ ހިނދު، ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެކަކު އަނެކާގެ ހައްޤުތަކަށް އިޚްތިރާމްކޮށް ޤާނޫނާއި ޤަަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށް ވެސް އެޗްއާރްސީއެމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

‏މީގެ އިތުރުން އެޗްއާރްސީއެމުން ވިދާޅުވީ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ބައްދަލުކޮށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚިޔާލާއި ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުގައި އަނެކާގެ އަބުރާ، ނަފްސަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *