Ads by
ޚަބަރު
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅައި ޗެކް ކުރުމަށް ދެ ދުވަސް ލިބޭނެ: އީސީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅައި، ލިސްޓް ޗެކް ކުރުމަށް ވަގުތު ދޭނެކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަހަޅައި، ޗެކް ކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު 408 ޒުވާނުންނަށް މުޅިން އަލަށް ލިބެއެވެ. އެއީ ސެޕްޓެންބަރު 30 ގެ ކުރިން 18 އަހަރު ފުރޭ 196 އަންހެނުންނާއި، 212 ފިރިހެނުންނެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 282935 މީހުންނަށެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުގައި އަލަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 27 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ލިބުނެވެ.

ވޯޓު ލެވޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި، އެކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގެ އިތުރުން މާލެ ފިޔަވައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ އޮފީސްތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *