Ads by
ޚަބަރު
ރީ- ރަޖިސްޓްރީވާން 47 ހާހަށްވުރެ ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމް ހުށަހަޅައިފި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި 47 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ބުރުގައި 47 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ، ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅާފައި ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން، 19 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު ވަނީ އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވިފައި ކަމަށް ވެސް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަބީބު ވިދާޅުވީ 27 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު ގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށެވެ. ސައްހަކަން ކަށަވަރުވިހާ އަވަހަކަށް ރީރަޖިސްޓަރީ ކުރި އެންމެންގެ ލިސްޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ލިސްޓު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރުމުގެ އިތުރުން، ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކާ ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ހަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަބީބު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި 42867 މީހުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނެނީ އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅި 22882 ފޯމާއި، ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅި 19985 ފޯމެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެއްމަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ދިނެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *