Friday, 19 July 2024
Ads by

ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމަށް “ހޯޕް އައިލެންޑް” އެއް ގާއިމްކުރަނީ

ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމަށް “ހޯޕް އައިލެންޑް” އެއް ގާއިމްކުރަނީ

ފޮޓޯ: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމަށް “ހޯޕް އައިލެންޑް” އެއް ގާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ މިނިސްޓަރ އަލީ އިޙްސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރ އިޙްސާން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުށުގެ ވެށީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުޑަކުދިންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން އެކުދިން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމަށް ހޯޕް އައިލެންޑް ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ރަށެއް ގާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުށުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ އުމުރު 15 އަހަރުން 12 އަހަރަށް ދަށް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން، ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމުރުފުރާ ތިރިކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ހިންގުމުގެ ގާނޫނީ ބާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބިގެންދޭ.

– މިނިސްޓަރ އިޙްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން “ހޯޕް އައިލެންޑް” އަކަށް ކުދިން ގެންގޮސް ރިހިބިލިޓޭޓް ކުރުމަކީ ކުޑަކުދިން ޖަލަށްލުމަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދަކީ ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުށައެޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއްދީ އެކުދިން ކުށުގެ ވެށްޓާއި ދުރު ކުރުވުން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ރަށުގައި ދީނީ ތައުމީމުގެ އިތުރުން ކުޅިވަރުތަކާއި އެހެނިހެން ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދީ އެކުދިންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި ކުދިންތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި