Friday, 19 July 2024
Ads by

މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ޑޮމެއިން ނަންބަރު ދޫކުރަން ފަށާނަން: މިނިސްޓަރ އަމީން

މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ޑޮމެއިން ނަންބަރު ދޫކުރަން ފަށާނަން: މިނިސްޓަރ އަމީން

ބީލަމުގެ އުސޫލުން ޑޮމެއިން ވިއްކަން މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ފަށާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަންގު ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެ އަމީން ރޭ ވިދާޅުވީ ލަސްތަކެއް ނުވެ ޑޮމެއިން ނަންބަރު ދޫކުރަން ފަށާނެކަމަށެވެ.

ޑޮމެއިން ވިއްކުމާ ގުޅޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ކަަމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އެ ޕްލޭން އިއުލާން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ޑޮމެއިން ނަންބަރުތައް ވިއްކަމުން ދަނީ ވަރަށް އަގުބޮޑުކޮށް. މިނިސްޓްރީގެ ވެސް ވިސްނުން މި ވަގުތު ހުރީ އެ ގޮތަށް. އަދި އެއީ ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް.

– މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޑޮމެއިން ނަންބަރުތަކުގެ ވެރި ފަރާތްތަކުގެ ޑޮކިއުމެންޓުތައް ވެރިފައިކޮށް، ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަަމަށާއި ހުއްޓާލާފައި އޮތް ޑޮމެއިން ދޫކުރުން ކުރިޔަށް އޮތް ސާޅީހަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް 1400 އެއްހާ ޑޮމެއިން ނަންބަރުތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ބައިކުޅަ އެއްބައި ނަންބަރުތަކަކީ ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ނަންބަރުތައް ކަމަށާއި މި ނަންބަރުތައް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވައްދަން ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ވަޒީރު ވަނީ “އަހާ ފޯރަމް”ގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޑޮމެއިން ނަންބަރު ދޫކުރުން ހުއްޓިފައި އޮތީ ކީއްވެތޯ “އަހާ ފޯރަމް” ގައި ސުވާލު ކުރުމުން މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގަތް އެދިވަޑައިގަތުމަށް އެކަން މިވަގުތަށް ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިކަން ހުއްޓެވުމަށް އެންގެވީ ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ އުސޫލުން ބޭރުން އެތައް ޑޮމައިންތަކެއް ގެންގުޅުމުންނާއި ފޭކް ގޮތުގައި ޑޮމެއިން ނަންބަރު އަމިއްލައަށް ޖަހައިގެން އުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވަޒީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ގޯސްތަކެއް ހެދިފައި ހުރި ކަމަށާއި އެއީ ޑޮމެއިން ގެންގުޅޭ މީހުންގެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެ ވުޒާރާގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޑޮމެއިން ނަންބަރު ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި