Monday, 22 July 2024
Ads by

12 އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިއަހަރު މިހާތަނަށް 19 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

12 އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިއަހަރު މިހާތަނަށް 19 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި 12 އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 19 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާއިން ބުނެފިއެވެ.

މިއަދު ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓްރީއާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ހެޑް އަހްމަދު ނާފިޒު ވިދާޅުވީ އެތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގަކީ 104 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ފުލުހުން ލަފާކުރެވޭ ކަމުގައެވެ.

ނިމިދިޔަ އޭޕްރީލު މަހު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި 70 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 260 މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ނާފިޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާފިޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތުހުމަތުތަކުގައި ފުލުހުން 812 މީހަކު ބަލައިފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 16 ބިދޭސީން މަސްތުވާތަކެތީގެ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހު ދައުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މަސްތުވާތަކަތީގެ 95 މައްސަލައެއް ފޮނުވާފައިވާކަން ނާފިޒު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!