Friday, 19 July 2024
Ads by

ވިލިމާލޭގައި 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި 10 ބުރިއަށް އިމާރަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފިއެވެ.

ދުން އަރާ ފަދަ އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އުޅަނދުތައް އެތެރެކުރުން މަނާކޮށް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި، ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއްގެ ކޮންސެޕްޓަށް ހިންގާ ވިލިމާލޭގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތް އެޅޭ ގޮތަށް ހެދުމަކީ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މާލޭގެ މޭޔަރަކަށް ހުންނެވިއިރު ހުށަހެޅުއްވި ވައުދެކެވެ.

މާލޭ ޕްލޭނިން ގަވާއިދު” ގެ ދެވަނަ ބައި “ވިލިނގިލި އަވަށުގެ ޕްލޭނިން ގަވާއިދު” ގައި ވަނީ ވިލިމާލޭގައި އިމާރަތްކުރެވޭނެ އުސްމިން ބަޔާންކޮށްފައެވެ. ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ވިލިމާލޭގައި އެންމެ އުސްކޮށް އިމާރަތް ކުރެވޭނީ ހަ ބުރިއަށެވެ. އެއީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީގައި، 19.20 މީޓަރު ނުވަތަ 63 ފޫޓު އަދި ދިރިއުޅުމަށް ނޫން ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތީގައި 18.5 މީޓަރު ނުވަތަ 61 ފޫޓެވެ.

ނަމަވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ “ވިލިނގިލި އަވަށުގެ ޕްލޭނިން ގަވާއިދު” އާ ގުޅޭ މާއްދާ އިސްލާހުކޮށް، އިއްޔަ ގެޒެޓުކޮށްފައެވެ.

އަލަށް ގެނައި އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް އަދި ދިރިއުޅުމަށް ނޫން އެހެން ބޭނުންތަކަށް ވެސް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގައި 30.48 މީޓަރު ނުވަތަ 100 ފޫޓު އުސްމިނަށް އިމާރަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ އުސްމިނެވެ. އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން 10 ބުރިއަށް އިމާރަތް ކުރެވޭނީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމިއުލާއާ އެއްގޮތަށެވެ.

އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ނޫން ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި 10 ބުރިއަށް އިމާރަތް ކުރެވޭނީ 20،000 ފޫޓަށްވުރެ އެ ގޯތި ބޮޑު ނަމައެވެ. 2،000 ފޫޓަށްވުރެ ގޯތި ކުޑަ ނަމަ، އިމާރާތް ކުރެވޭނީ ހަ ބުރިއަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި