Monday, 22 July 2024
Ads by

މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވުން ހައްލުކުރަން މަޝްރޫއެއް

މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވުން ހައްލުކުރަން މަޝްރޫއެއް

މާލޭގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ:އާރުޑީސީ

މާލޭގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަޝްރޫއެއް ފަށައިފިއެވެ.

ވެސްޓްޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނެވެ.

‏މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރު ޑރ.ޢަބްދު ﷲ މުއްޠަލިބާއި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ބްްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަޑް) ޢަލީ ޒުހައިރުގެ އިތުރުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ހިލްމީ އާއި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ސަރުކާރު އިސް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ މާލޭގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ސިފައިންނާ ހަވާލުކުރި މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއު އާރުޑީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ސިފައިންގެ ފަރާތުންނެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައި ވަނީ ވެސްޓް ޕާކު ސަރަހައްދުންނެވެ.

އާރުޑީސީން ބުނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގައި އުފެދޭ ފެން ބޭރުކުރަން ހަރުކުރަން ޖެހޭ ވަސީލަތްތައް ހަރުކުރާނެ ކަމަށާއި ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!