Ads by
ޚަބަރު
ސައުދީ އާއި އިޒްރޭލުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް

ސައުދީ އާއި އިޒްރޭލުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް ގެންދާކަމަށް، އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ބްލިންކަން ވިދާޅުވީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސިޔާސީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް އަދި ނެތް ކަމަށެވެ.

އަދި ސައޫދީއާ އިޒްރޭލާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވެސް ބްލިންކަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަރުތު ލިސްޓްތަކުގައި ހުރި ވަކިވަކި ނުކުތާތަކަށް ބަލައި މަޝްވަރާކޮށް ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ދުވަސްތަކެއް ނަގާނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ބަޔަކު ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ޝަރުތަކަށް ހައްލެއް ނުލިބުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެދުއިރުމައްޗަށް އޮތް ހައްލަކީ ދެ ދައުލަތް ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ މެދު ބްލިންކެން ވިދާޅުވީ، ސައުދީއާ އިޒްރޭލާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އޮތް ބަަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ދައުލަތް ނުވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ބްލިންކެން މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އިޒްރޭލާ އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ސައުދީ ހުށަހަޅާފައި އޮތް އެންމެ ބާރުގަދަ ނުކުތާ އަކީ، އިޒްރޭލަށް މިނިވަން ދައުލަތެއް އޮތް ފަދައިން، ފަލަސްތީނަށް ވެސް މިނިވަން ދައުލަތެއް އޮތުމެވެ. އަދި ފަލަސްތީނަށް ދެރަގޮތެއް އަދި ނިކަމެތިކަމެއް މެދުވެރިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްގައި، އިޒްރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމުނުކުރާނެ ކަމަށްވެސް ސައުދީ އޮތީ ބުނެފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *