Ads by
ޚަބަރު
ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ކޮށްދެންޖެހޭ ކަމެއް: މުޢިއްޒު

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ކޮށްދެންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް, ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ކެމްޕެއިންގައި މިއަދު ހއ، ހދ އަދި ށ އަތޮޅަށް މިއަދު ފެށި ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި ހއ މުރައިދުއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ ނިޒާމާއި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާއި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ އިތުރުން ތައުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމް ކޮށްދިނުމަކީ ރައްޔިތުން ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންވާނެ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ކަމަަށެވެ.

” އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް, އެކަންކަން ކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ކޮށްދެންޖެހޭ ކަންކަން. ނަމަވެސް މިއަދު ފެންނަ މަންޒަރަކީ އެފަދަ ކަންކަމަކީ ރިޔާސީ ވައުދުގެ ތެރެއިން ކޮށްދެންޖެހޭ ކަންކަމަށް ވެފައިވުން” މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރެއްގައި މުރައިދޫއަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންތައްތައް ވެސް މުޢިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް މުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހެދުން, އަސާސީ ޓެސްޓްތައް ކުރެވޭނެ ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމްކުރުން, ސްކޫލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ބަޔާއި މައި ސްކޫލާއި ގުޅުވާލައި ސްކޫލުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމާއި އޭޓީއެމް އެއް ގާއިމްކުރާނެ ކަމަށް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *