Ads by
ޚަބަރު
ރީ-ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް ދިން ވަގުތު މާދަމާ ހަމަވާނެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު މާދަމާއަށް ހަމަވާނެއެެވެ.

Ads by Eki Online

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް, އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ، މާދަމާ އަކީ ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށެވެ.

ޙަބީބު ވިދާޅުވީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ދުވަހު އެކަނިވެސް 9000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރީ-ރެޖިސްޓަރވުމަށް ފޯމު ހުށައަޅާފައިވާކަމަށެވެ. މީގެތެރެއިން 7000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމު ހުށައަޅާފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށްކަމަށްވެސް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާފައިވަމީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03:00އިން ފެށިގެން މިމަހުގެ 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 04:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު، ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ މީހާގެ ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ކާކުކަން އަންގައިދޭ، ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕޯޓަލްގެ ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *