Sunday, 14 July 2024
Ads by

7 ވަޒީރަކު މި މަހު ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

7 ވަޒީރަކު މި މަހު ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މި މަހު ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ 7 ވަޒީރަކު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެކި ގައުމުތަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަން، ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން އިއްޔަ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހީނާ ވިދާޅުވީ، މި މަހު ތެރޭގައި 7 މިނިސްޓަރަކު ބޭރު ގައުމުތަކަށް ވަޑައިގަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބޭރު ގައުމުތަކަށް ވަޑައިގަންނަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ

  • އަރަބް ޓްރެވަލް މާކެޓް އޭޓީއެމް 2024 ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް، މިހާރު ދަތުރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.
  • ލަންޑަންއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދުއާ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު ކަމަށެވެ.
  • ސައީދު ވަޑައިގަންނަވަނީ ފައިނޭންޝިއަލް ސާވިސްގެ ރައުންޑް ޓޭބަލް ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށެވެ.
  • ޝަފީއު ވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮމަންވެލްތް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމާއި 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެޑިއުކޭޝަން ފޯރަމްގައިވެސް ބައިވެރިވެޑައިގަތުމަށެވެ.
  • ގްލޯބަލް ސެކިއުރިޓީ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލީ އިހުސާން ގަތަރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.
  • 19 ވަނަ އޭޝިއާ އޯޝޭނިއާ ރީޖަން އިންޓަގަވަމެންޓަލް މިނިސްޓްރީއާ މީޓިން އޮން ސްޕޯޓްސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ރާފިއު އުޒްބިކިސްތާނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
  • އިންފޯ ފިޝް ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ކޮންފަރެސްން އެންޑް އެގްޒްހިބިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ތައިލެންޑްްގެ ބެންކޮކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ވެސް ހީނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
  • ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ދަތުރުތަކާއިގުޅޭ އިތުރު މައުލުމާތު ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހީނާ ވިދާޅުވީ، އެ ދަތުރުތަކުގެ ތަފްސީލްތައް މިނިސްޓްރީތައް މެދުވެރިކޮށް، ނޫސްވެރިންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް