Monday, 22 July 2024
Ads by

ރައީސްއަށް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ސުވާލު ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ރައީސްއަށް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ސުވާލު ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ރައީސްގެ ޖަވާބު ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން: ރައީސްއަށް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ސުވާލު ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހަދަން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ސުވާލު ފޮނުވާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ސަރުކާރުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން ހީނާ ވަލީދު  ވިދާޅުވީ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް އާ ސުވާލު ކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ސުވާލުކުރާ އުސޫލުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންނަށް ސުވާލު ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އަދި ހަމަ އެ އާއެކު އެކީގައި ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާ ސުވާލު ކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި މަސައްކަތް ކުރަނީ ސުވާލުތައް ވެސް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ވެސް ރައީސް އޮފީހަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި. އެކަމަށް ހާއްސަ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރަމުން މި ދަނީ،

– ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން ހީނާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހީނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކެބިނެޓްގެ ނިންމުންތައް ވެސް އާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ އިންތިޒާމެެއް ގާއިމު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނިންމާލާނެ ކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ލައިވް ކޮށްލާނަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓާ ލިންކްވާ ގޮތަށް ކެބިނެޓްގެ ނިންމުންތައް. ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގައި ކޮންމެ ކެބިނެޓެއްގެ ނިންމުންތައް ނޫސްވެރިންނަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް،

– ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން ހީނާ

ހީނާ މިއަދު އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަންކަން އެއްތާކުން ފެންނާނެ ނިޒާމެއް ވަރަށް އަވަހަށް ގާއިމު ކުރައްވާނެ ކަމުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!