Friday, 19 July 2024
Ads by

ރާއްޖޭގައި ތިބި 51 އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބި 51 އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 51 މީހަކު ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ފޮނުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ 51 މީހަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭތިއްބީ އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކާއި ޑޯނިއާ ބޯޓް ދުއްވުމަށެވެ. ސިފައިން ފޮނުވާލުމަށްފަހު އެކަންކުރުމަށްޓަކައި އެ ގައުމުގެ ސިވިލިއަނުން ގެންނަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ހީނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ހުރިހާ އިންޑިއާ ސިފައިން ފޭބުމުން އެ ގައުމުން ރާއްޖެ ގެނައި ސިވިލިއަނުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ފެށި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ މަތީ ފަންތީގެ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާގެ ހަތަރު ބައްދަލުވުމެއް މިހާތަނަށް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތިން ޕްލެޓުފޯމެއްގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ސިފައިން މި މަހު 10ގެ ކުރިން ފައިބާނެ ކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު އަދިވެސް މުޅިން ސާފުނުވާ ކަމަަށާއި މިހާތަނަށް ބެލި ލިޔެކިޔުންތަކުން 77 އާއި 89އާ ދެމެދުގެ އަދަދުތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމަކު ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ބައެއް އިސް ވެރިން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަަދަދު ހާހުން ވެސް ގުނޭނެ ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި