Friday, 19 July 2024
Ads by

ފުލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް ފުލެޓުތައް ހަވާލުކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފުލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް ފުލެޓުތައް ހަވާލުކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހިންގި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ކަމަށް ކަނޑައެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނި އިތުރެއް ނުގެނެސް، އެ ލިސްޓާ އެއްގޮތަށް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް އެންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލަ އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް އެމްޑީޕީގެ 29 މެންބަރުންގެ ޣައުލަބިއްޔަތުންނެވެ. އެ މައްސަލައާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯޓު ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ފްލެޓްތަކާއި ގުޅިގެން އާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް، ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަ ގޮތުގައި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފުލެޓުތައް ހަވާލުކުރުން ވަނީ ލަސްވެފައެވެ. އަދި ފުލެޓުތައް ހަވާލުކުރުން ލަސްވުމާ ގުޅިގެން އާންމުން ކަންބޮޑުވާކަމާއި، ފުލެޓު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފައި އޮތުމުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ފުލެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުލެޓު ދިނުމަށް ވައުދުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މަޖިލީހުން މިފަދަ މައްސަލައެއް ފާސްކޮށް، ސަރުކާރަށް އަންގާފައިވަނީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހިންގި ގެދޮރުވެރިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ހުއްޓުވައި އެ ލިސްޓުތައް މުރަޖަޢާ ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފްލެޓް ލިސްޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި