Friday, 19 July 2024
Ads by

މާލެ ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދަށް ކުނި އެޅި މީހަކު ދެނެގަނެ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މާލެ ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދަށް ކުނި އެޅި މީހަކު ދެނެގަނެ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މާލެ ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދަށް ކުނި އަޅަމުން ދިޔަ މީހަކު ދެނެގަނެ ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައި ވާ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓް އެއްގައި ވަނީ ޖޫރިމަނާ ކުރި ޗިޓު ކޮޅުގެ ފޮޓޯ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުނި އެޅި މީހާގެ މައުލޫމާތުތައް އެ ޗިޓުކޮޅުގައި ވަނީ ފޮރުވާފައެވެ. އަދި އެ ޕޯސްޓުގައި އެސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯ ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލެ ސިޓީއަކީ ސާފު ސިޓީ އަކަށް ހެދުމަށް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މަގު މައްޗަށް ކުނި އަޅާ ފަރާތްތައް ދެނެ ގަނެ ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ވާހަކަ މީގެ ކުރިން ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އަންގާފައެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށްޓަކައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ މާލޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުން ކުނި ނަގާ ސާފު ކުރަމުން ދާއިރު، މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ ނަމަ، 500ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާއިރު، އެ ކައުންސިލުން ދަނީ މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ލައްވާ ކުނި ނަގުވަމުންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި