Ads by
ރިޕޯޓް
ހައިޖާނުތައް ވަނީ ގިނަ, ކުރިހޯދާނީ ކޮން ކެންޑިޑޭޓެއް؟

ވެރިކަމެއްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަސާސަކީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވި، ވެރިކަން ކުރަމުންދަނީ ސީދާ ރައްޔިތުން ހިތްއެދޭ ބަޔަކަށްވުމަކީ ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހިންހަމަޖެހުމެވެ.

Ads by Eki Online

ގާތްވަމުން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަކީ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ މިނިވަންކަމާއި ކުރިއެރުމުގެ އިތުރުން ހަމަޖެހުން ގެއްލިފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ނަމަ, ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ލިބޭނެ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ހަމައެފަދައިން މިހާރު ރާއްޖޭގެ މަޝްރަޙް ކުރިޔަށްދާގޮތް ކަމުދާ ނަމަ ނުވަތަ މިހާރު ރާއްޖެ މިއޮތް ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނުވާ ނަމަ ބަދަލެއް ނުގެެނެސް ކުރިޔަށްދެވޭނެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތެވެ. މިކަމުގައި ގޮތް ނިންމާނީ ހަމަ ރައްޔިތުންނެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރުތަމަ ބުރުން ކުރިހޯދައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ވާދަކުރައްވާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިިހާރު ގެންދަވަނީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރައީސް ޞާލިޙް ފައިވިއްދައިގެން ހުންނެވިއިރު ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަހުތާއި ގާތުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު ހުންނެވީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ.

އެދެމުންދާ މަންޒިލަށް ދިއުމަށް އޮޑީގެ ހާލަތާއި ދުވެލި އެކަށީގެންވާކަމަށް ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މި އޮޑީގައި ރައްކައުުތެރި ދަތުރެއް ކުރެވިގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިޔަށްގެންދަން ތިބީ ރައްޔިތުންނެވެ. ފަޅުވެރިޔާ އަދި މިސްރާބު ބަދަލުކުރާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނިންމަންވާނީ ރައްޔިތުންނެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރަށް ހޮވާނެ ރައީސަކު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ފޯރިގަދަ, ބޮޑު އިންތިޚާބުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައިވާއިރު، ކެމްޕެއިނާއި އިންތިޚާބުގެ ވާދަވެރި ފޯރި ވަނީ އިންތިހާއަށް ގަދަވެފައެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ސިޔާސީ ކުޅިބައި މިހާރު އެތުރޭ ގޮތުން ދެކޮޅަށް ވެސް ވަނީ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. ހަމައެއާ އެކު ނާކާމިޔާބީއާ ވެސް ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙާއި ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ނުކުންނެވީ އެއްބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުގެ އުންމީދުގައެވެ. ނަމަވެސް އެއްބުރުން ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ. ދެ ޕާޓީން ވެސް ކުރި އަންދާޒާތައް ދިޔައީ ގޯހުންނެވެ.

ކޯލިޝަނަކާ ނުލައި މުޢިއްޒު ހޯއްދެވީ ތާރީހީ، ބޮޑު ކާމިޔާބެކެވެ. ރިޔާސީ ރޭހަށް ނިކުންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރު 101،000 ވުރެ ގިނަ ވޯޓާއެކު ކުރި ހޯއްދެވިއެވެ. ރައީސް ޞާލިޙަށް ލިބިވަޑައިގަަތީ 85،000 ވޯޓެވެ. އެއީ ކޯލިޝަނަކާއެކު ލިބުނު އަދަދެވެ. މިކަން ވެގެންދިޔައީ އެ ޕާޓީއަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވި ކަމަކަށެވެ.

ޑިމޮކްރަޓިކް ވެއްޓެއްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ބާރުވެރިކަން ދައްކާލައި، ވެރިކަންކުރުމުގެ ކަންތައްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ޓުލަކީ ވޯޓު ކަން ޔަގީނެވެ. ވޯޓުގެ ނިޒާމަށް އެކި ކަހަލަ ނުފޫޒު ވަދެ އެކަންތައް ކިލަނބުވެފައިވާ ނަމަވެސް، ވޯޓަކީ ކަންކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ދައްކުވައިދޭނެ ކަމެއް ކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ އިންތިހާބުތަކުން އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކުރިހޯދާތަނެވެ. މި އިންތިހާބުގައި ވާނީ ކިހިނެއްކަމާމެދު އެންމެން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެެވެ.

ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އާންމުންނާއި ދެމެދުގައި ނުތަނަވަސްކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން މިފަހަރުވެސް އެބައޮތެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުގައި އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ވެސް ސާފެވެ. ދެވަނަ ބުރުން ކުރި ހޯއްދަވާނީ ކޮން ކެންޑިޑޭޓެއް ތޯއެވެ؟ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެންނަމުންދާ ބައިބައިވުމުގެ ރެނދުތަކަކީ، އިދިކޮޅުން އޭގެ ބޭނުން ކޮށްފިނަމަ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ކުޑަ ނަމަވެސް އަސަރެއް ކޮށްފާނެފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން ހެއްޔެވެ؟ އިދިކޮޅުގެ ލީޑަރު ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ފަހަތުގައި އޮވެ ދެމުންދާ އިރުޝާދުތަކާއެކު ޑރ. މުޢިއްޒު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަކީ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް ދެކެންތޯއެވެ؟ ގޮތް ނިންމާނީ ރައްޔިތުންނެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *