Sunday, 14 July 2024
Ads by

ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މާލެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅި ބިދޭސީއަކު ޑީޕޯޓުކޮށްލަނީ

ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މާލެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅި ބިދޭސީއަކު ޑީޕޯޓުކޮށްލަނީ

ފޮޓޯ: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅަމުން ދިޔަ ބިދޭސީ މީހާ ހޯދައި އޭނާ ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް މާލޭ ސިޓި މޭޔަރު އާޒިމް “އަކްސް”ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މާލޭ މަގުމައްޗަށް ކުނިއަޅާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން ކައުންސިލުން ހޯދި ބިދޭސީ މީހާއަކީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖެ އެތެރެވެގެން އުޅޭ މީހެއް ކަމަށާއި މިހާރު އެ މީހާ ފުލުހުންނާއި ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާ ޑީޕޯޓުކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް އިމިގްރޭޝަނާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގައިއާދަމް އާޒިމްގެ ޕޯސްޓްގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނި އަޅާކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން މީހެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ކޮށްފައެވެ. އަދި އެމީހާގެ ފޮޓޯ އާއި ކުނި އަޅާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯވެސް ފުލުހުން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

މާލެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި