Monday, 22 July 2024
Ads by

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައި.ޔޫ.އައި ޚިދުމަތަށް އާސަންދަ ހަމަޖެހިއްޖެ

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައި.ޔޫ.އައި ޚިދުމަތަށް އާސަންދަ ހަމަޖެހިއްޖެ

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފާޓިލިޓީ ކްލިނިކުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ، އިންޓްރަޔުޓަރިން އިންސެމިނޭޝަން (އައިޔޫއައި) ޕްރޮސީޖަރ އަށް އާސަންދަ ސްކީމްގެ ފުރިހަމަ ކަވަރޭޖް މިވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ ކުރިން އާސަންދައިގެ ދަށުން އައިޔޫއައި ޕްރޮސީޖަރ އަށް ލިބެމުންދިޔައީ ޕާޝަލް ކަވަރޭޖެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އައިޔޫއައި ޕްރޮސީޖަރއަށް އާސަންދައިގެ ފުލް ކަވަރޭޖް ލިބުމުން، މިފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އުފުލަން ޖެހޭ މާލީ ބުރަޔަށް ލުއިކަމެއް ލިބި، ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް މި ޚިދުމަތް ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ހުރަހެއް މިވަނީ ނައްތާލެވިފައި، އަދި މީގެ ސަބަބުން ގިނަ ފަރާތްތަކަށް މި ޚިދުމަތް ލިބުމަށްމިވަނީ މަގުފަހިވެފައި” ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފާޓިލިޓީ ކްލިނިކްގެ އިސްވެރިޔާ ޑރ. އަނީތާ ގައުރު ވިދާޅުވިއެވެ.
ދަރިމައިވުމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި 2023 ވަނަ އަހަރުވަނީ ފާޓިލިޓި ކްލިނިކެއް ގާއިމްކޮށް، ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އައި.ވީ.އެފް އަދި އައި.ޔޫ.އައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ކުޅަދާނަ ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ސްޕެޝަލިސްޓުންނާއި އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި، މި ކްލިނިކުންވަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަ، ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!