Sunday, 14 July 2024
Ads by

މާލޭގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އާއި ހަވާލުކޮށްފި

މާލޭގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އާއި ހަވާލުކޮށްފި

މާލެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލު ގެނައުމަށް އެމްއެންޑީއެފްއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މާލޭގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަކީ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ހައްލު ނުކުރެވިވާ މައްސަލައެކެވެ. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން ވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބޯކޮށް ވާރޭވެހިލާއިރު މުޅި މާލެ އޮންނަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ.

ލޯކަލް ގަވަމެންްޓް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ފެންބޮޑު ވުމުގެ މައްސަލައަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމަށް މިހާރު ވަނީ ސިފައިންނާއި ހަވާލުކޮށްފައި ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މި ފެށޭ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތަށް ސިފައިން ވަގުތީ ހައްލެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ.

– މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާާޅުވީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މުޅި މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމުން ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވަނީ ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ 130 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ބޭނުންކޮށްގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް