Friday, 19 July 2024
Ads by

އޭޕްރީލް މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލުން ވެސް ޑިސްކައުންޓު ދެނީ

އޭޕްރީލް މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލުން ވެސް ޑިސްކައުންޓު ދެނީ

އޭޕްރީލް މަހުގެ ބިލުންވެސް ރަމަޟާން މަހުގައި ބޭނުންކުރި ކަރަންޓަށް ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓްއެއްގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ފަހުމީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް ނިމިދިޔަ ރަމަޟާންމަހު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓަށް ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ފޮނުވާފައިވާ ބިލަށް މި ބަދަލުގެނެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް އާ ބިލް ވަރަށް އަވަހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ހުސައިން ފަހުމީ ވިދާޅުވީ، ޑިސްކައުންޓު ދެވިފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާ ކުރެވި އެނަލަސިސް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ޑިސްކައުންޓު ދެއްވާފައިވަނީ މާރޗް މަހުގެ ބިލުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހަކީ ވެސް ރަމަޟާން މަސް ކަމަށް ވެފައި އެ ދުވަސްތަކުގައި ބޭނުން ކުރި ކަރަންޓަށް ޑިސްކައުންޓު ނުލިބުމުން މީސްމީޑިއާގައި ވަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުންތަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ބޭނުންކުރި ކަރަންޓާއި އެކު ޑިސްކައުންޓް ދިންކަމުގައިވީނަމަވެސް މިދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެންމެ ހޫނު ދުވަސްތަކަކަށް ވުމުން ގިނަ ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި