Monday, 22 July 2024
Ads by

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އަންނަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ވެސް ބޮޑުވެދާނެ: ފަހުމީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އަންނަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ވެސް ބޮޑުވެދާނެ: ފަހުމީ

މި ދުވަސްވަރަކީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރަކަށްވުމާއި އެކު, ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައިވާތީ އަންނަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ވެސް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ލަފާކޮށްފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ހުސައިން ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ބިލު ބޮޑުވީ ސްޓެލްކޯއިން ކަމެއް ކޮށްގެން ނޫންކަމަށެވެ. މިދުވަސްވަރަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ހޫނު ގަދަވި ދުވަސްވަރަށް ވާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް ގޭބީސީތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވާކަމަށެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ނުވަތަ އެމްބިއެން ޓެމްޕަރޭޗާ ހޫނުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯގެ ހިސްޓްރީ ޕެޓާން ހުރި ގޮތުން މި މަހުގެ ކަރަންޓުގެ ބިލުގެ އިތުރުން އަންނަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުވެސް ބޮޑުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ. އިތުރަށް ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ކަރަންޓު އިގްތިސާދުކޮށްގެން ނޫނީ ކަރަންޓު ބިލަށް އަރާ ވަރު ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މި ގޮތުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ކަރަންޓު އިގްތިސާދު ކުރުމަށް އާންމުން މިހާރަށްވުރެއްވެސް އަހުލުވެރިކޮށް ކެމްޕެއިންތައް ހިންގުމާއި، އިމާރާތްކުރާއިރު އެކަންކަމަށް ވިސްނުންކަމަށް ފަހުމީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން ރޯދަމަހުގެ ބިލަށް ޑިސްކައުންޓު ދިން ނަމަވެސް މި މަހު ބިލު ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު، މިކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައްވެސް ވަނި އަމާޒުވެފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވަނީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގައި ނޫންކަމަށާއި، މިފަހުން ބިލުތައް ބޮޑުވަނީ ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން މައްޗަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން، ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު އިތުރުވެގެންކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!