Sunday, 14 July 2024
Ads by

މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ ފޮގް ކުރަނީ

މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ ފޮގް ކުރަނީ

ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ

މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް މި ފަހަކަށްއައިސް އިތުރުވެފައިވާތީ މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ ފޮގް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިސްނަގައިގެންނެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން މީގެ 5 ވަރަކަށް ދުވަސްކުރިން ވަނީ މާލެއާއި ވިލިގިލި ފޮގް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ، މަދިރި އާލާވާފަދަ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް އިސްކަމެއްދީ، އާންމު ސާފުތާހިރުކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

މިދިޔަ މަހު އެކަނިވެސް މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ޗިކުން ގުންޏާގެ 129 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަމަށާއި މިއަހަރު ޖުމްލަ 134 ކޭސް އެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 4 ކޭސް އެއް ފިޔަވާ ދެން ހުރި ހުރިހާ ކޭސް އެއް މާލެ ސަރަހައްދުން ފެނިފައިވާއިރު، މި ބަލި ޖެހުމުން ހުން އައުމާއިއެކު ބޮލުގައި ރިއްސައި ހުޅުތަކުގައި ރިއްސުން ފަދަ އަލާމާތްތައް ފެންނާނެއެވެ.

މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި މަދިރި ގިނަވާ ވަގުތުތަކުގައި ކުޑަދޮރުތައް ލެއްޕުމާއި ބޭރަށް ނިކުންނައިރު މީހާގެ ހަންގަޑު ފޮރުވޭފަދަ ހެދުން އެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް