Ads by
ޚަބަރު
ޑރ. މުއިއްޒު މިރޭ ހުޅުމާލޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ހުޅުމާލޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

މުޢިއްޒު މިރޭ ހުޅުމާލޭ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮންނާނީ 8:30 ގައެވ. މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ގެ ފުލެޓް 146 ފުރަގަހުގައިވާ ނެއިބަރުޑް، އޯޓިޒަމް ސެންޓަރ ކުރިމަތީގައެވެ.

ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބުނީ، މުޢިއްޒު މިރޭ ހުޅުމާލެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މިބައްދަލުވުމަށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު އަރުވާ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އޮންނަނީ މިމަހުގެ 30 ވަަނަ ދުވަހުއެވެ. ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙާއި ޕީއެންސީގެ ކެނޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުއެވެ.

އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ރައީސް ޞާލިޙަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 84،805 ވޯޓެވެ. އެއީ 39.04 އިންސައްތައެވެ. އަދި ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 100،342 ވޯޓެވެ. އެއީ 46.19 އިންސައްތައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *