Friday, 19 July 2024
Ads by

ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 18 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރީ ޅ. ކުރެންދޫ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުން ކޯޓުންވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހާފައެވެ.

ކޯޓުގައި ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ކޮތަޅު ޒުވާނާގެ އަތަށް ދިން މަންޒަރު ފުލުހުންނަށް ފެނުނު ކަމަށާއި، އަދި ފުލުހުން އޭނާ ހުއްޓުވުމުން އަތުގައި އޮތް ކޮތަޅު މަގުމައްޗަށް އެއްލާލާފައިވާކަމަށެވެ. އެއްލާލިތަން ފުލުހުންނަށް ފެނުނުކަމަށްވެސް ފުލުހުން ކޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ފުލުހުން ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މަގުމަށްޗަށް އެއްލާލި ކޮތަޅުގައި 1050 ބަރުދަނުގެ މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަމުގައެވެ.

ހައްޔަރު ކުރި ޒުވާނާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓު ކުރުމުން ވަނީ ޓީއެޗްސީއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ޒުވާނާގެ ބަންދު އަމުރުގައި ވާގޮތުން އޭނާއާއި ދެކޮޅަށް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޓްރެފިކް ކުރުމަށް ގެންގުޅުނު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭނީ މީހެއްގެ އަތުން 14 ގްރާމަށް ވުރެ ގިނަ ކެނަބިސް ނުވަތަ ހަތަރު ގްރާމަށް ވުރެ ގިނަ ޑައިމޯފިންގެ ބާވަތެއް ފެނިއްޖެ ނަމައެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ އަދަބަކީ އުމުރަށް ޖަލަށްލުމެވެ. އެއީ 25 އަހަރުދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި