Sunday, 14 July 2024
Ads by

ވިހަ މާއްދާއެއް އެކުލެވޭތީ އިންޑިއާ ހަވާދުގެ 2 ބްރޭންޑެއް ރާއްޖޭގައި މަނާކޮށްފި

ވިހަ މާއްދާއެއް އެކުލެވޭތީ އިންޑިއާ ހަވާދުގެ 2 ބްރޭންޑެއް ރާއްޖޭގައި މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ހަވާދުގެ 2 ބްރޭންޑަކުން ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ފެނުމުން ރާއްޖޭގައި އެ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބައެއް ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މަނާކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިން މަނާކުރީ “އެވަރެސްޓް” ބްރޭންޑުގެ “ފިޝް ކަރީ މަސާލާ” އާއި “މެޑްރާސް ކަރީ ޕައުޑަރު”ގެ އިތުރުން “އެމްޑީއެޗް”ގެ ބްރޭންޑުގެ “ކަރީ ޕައުޑަރު މިކްސްޑް މަލާސާ ޕައުޑަރު” އާއި “ސާމްބާ ސަމާލާ މިކްސްޑް މަސާލާ ޕައުޑާ” އެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ދެ ބްރޭންޑްގެ ހަވާދުގެ ބައެއް ބާވަތްތަކުގައި “އެތިލިން އޮކްސައިޑް” ހުރި ކަމަށް ސިންގަޕޫރްގެ ފުޑް އެޖެންސީ އާއި ހޮންކޮންގުގެ ސެންޓަ ފޮ ފުޑް ސޭފްޓީން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. “އެތިލިން އޮކްސައިޑަކީ” ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ފިއުމިގޭޓް ކުރަން ބޭނުން ކުރާ ކެމިކަލްއެކެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިން އިތުރަށް ބުނީ މި ބްރޭންޑުތަކުގެ ހަވާދުތަކަކީ ރާއްޖެއަށް ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް އެތެރެކޮށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ހަވާދުގެ ބާވަތްތަކެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެ ބާވަތްތައް ނުވިއްކުމަށާއި އެތެރެނުކުރުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް