Sunday, 14 July 2024
Ads by

އަލަށް އިމާރާތްކުރާ 3 މިސްކިތެއްގެ ކުރެހުން ދައްކާލައިފި

އަލަށް އިމާރާތްކުރާ 3 މިސްކިތެއްގެ ކުރެހުން ދައްކާލައިފި

ރ. އަލިފުއްޓާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ 3 މިސްކިތުގެ ޑިޒައިން އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ދައްކަވާލައްވައިފިއެވެ.

ޝަހީމް މިއަދު “އެކްސް” ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި އާއްމުކުރެއްވީ 300 މީހުންނާއި 500 އަދި 700 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތްތަކުގެ ކުރެހުމެވެ.

“އިންޝާﷲ ޖޫން މަހުގައި މި ޑިޒައިންތަކަށް މިސްކިތްތައް ބިނާކުރަން ފަށާނެ،

– މިނިސްޓަރ ޝަހީމް

މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްކަށް، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބިމާއި އަދި ބޭނުންވާ އިދާރީީ އެހީތެރިކަން ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމަށް މީގެ ކުރިން ޝަހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލެއާއި ހުޅުމާލޭ އިތުރުން ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓްރީން ދީ އެކަމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

 

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި