Friday, 19 July 2024
Ads by

ވެމްކޯގެ ޑީއެމްޑީކަމަށް ޝަހީދު އައްޔަންކޮށްފި

ވެމްކޯގެ ޑީއެމްޑީކަމަށް ޝަހީދު އައްޔަންކޮށްފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕްރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) ގެ އާ ޑީއެމްޑީގެ މަގާމަށް ޝަހީދު އިބްރާހީމް އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

ވެމްކޯއަށް ދެވަނަ ޑީއެމްޑީއެއް އައްޔަނު ކޮށްފައިވާއިރު އެ ކުންފުނީގެ ޑީއެމްޑީގެ މަގާމުގައި ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް ވެސް އެބަހުންނެވިއެވެ.

ޝަހީދަކީ 2001 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ސިފައިންގެއަށް 17 އަހަރު ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެކްސްގައި ވެމްކޯގެ ރަސްމީ އެކައުންޓް އިން ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޑީއެމްޑީ ޝަހީދުއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލުތަކެއް ހޯދުމަށް އެކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ޝަހީދުފަދަ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅަކު ވެމްކޯގެ ހިންގުމުގެ މަގާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހަވާލުވިކަމީ ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޖުތަބާ ޖަލީލެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި