Monday, 22 July 2024
Ads by

މިފްކޯ ސީއީއޯގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

މިފްކޯ ސީއީއޯގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ޕްރައިވައިޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް(މިފްކޯ) ގެ ސީއީއޯ އަހްމަދު ޝަމާހުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޕީސީބީއިން ބުނީ، އެ ބޯޑުން ވާނީ މިފްކޯގެ އެންމެހާ ކަންކަން، މިފްކޯ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސީއީއޯއަށް ލަފާދީފައިކަމަށެވެ.

ޝަމާހު ސަސްޕެންޑު ކުރީ، އޭނާއާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތަކެއް ޕީސީބީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ މައްސަލަތައް ބަލަމުން ގެންދާކަމަށް އެ ބޯޑުން ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ.

ކުންފުންޏާއި ގުޅޭގޮތުން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި،

  • ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް އަމިއްލަ މަންފާއަށް ބޭނުން ކުރުން
  • ކުންފުނީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންތަކެއް ނުހައްގުން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރު ކުރުމުގެ އިތުރުން ވަޒީފާގެ ބިރު ދެއްކުމާއި ދާއިމީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި ބައެއް މުވައްޒަފުންތައް ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ސަބަބެއް ނެތި މަގާމާއި މުސާރަ ބަދަލުކޮށް އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓުތަކަށް ބަދަލު ކުރުން
  • ބައެއް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ ރަށްތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ ޝަކުވާ
  • ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ ޕޮލިސީތަކާއި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑާއި ހިލާފަށް ސީއީއޯގެ އާއިލީ ގުޅުން އޮތް ގާތް ރައްޓެހިންނަށް ވަޒީފާތައް ދިނުން
  • ގަވަނަންސް ގެ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް، ހެޑް ހަންޓުކުރުމުގެ ނަމުގައި އެއްވެސް އިއުލާނު ކުރުމެއް ނެތި މީހުން ވަޒީފާއަށް ނެގުމާއި އަދި އެގޮތަށް ނަގާ ގިނަ މީހުންނަކީ އެކަށީގެންވާ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ނެތް މީހުންނަށްވާއިރު ޓެކްނިކަލް މަގާމުތަކަށް ވެސް އެކަމުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނެތް މީހުން ހަމަޖެއްސުން

ކުންފުނީގެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ދަތުރު ކުރާއިރު، ކަމާއި ނުބެހޭ މުވައްޒަފުން ދަތުރުތަކުގައި ގެންދިއުމާއި އަދި ކުންފުނީގައި ހެދިފައިވާ ޑެލިގޭޝަން މެޓްރިކްސްއާ ހިލާފަށް ކަމާ ނުބެހޭ މުވައްޒަފުންނާ ކުންފުނި ހިންގުން ހަވާލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!