Ads by
ޚަބަރު
މޮރިޝަސް ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ޞާލިޙް ފޮނުވި ސިޓީ ލީކުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ސަރަހައްދު ދެ ގައުމުން ބެހުމުގެ މައްސަލައިގައި މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ޞާލިޙް ފޮނުއްވި ސިޓީ ލީކުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު ލީކުވެފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެއަކީ އަބަދުވެސް އިސްތިއުމާރާ ދެކޮޅަށް އޮތް ގައުމެއް ކަމަށާއި އދ. ގައި މޮރިޝަސްއިން އިސްތިއުމާރާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއިން މޮރިޝަސްއާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓުދޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މީގެ ކުރިން މޮރިޝަސްއަށް ތާއީދު ނުކުރީ، ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފު ކަނޑައަޅަން އެކަމާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮމިޝަނަށް ރާއްޖޭން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ މޮރިޝަސްގެ ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާތީ ކަމަށް އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ މައްސަލައާއި އިޓްލޮސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް ބަދަލުނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ސިޓީ ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ލީކުވި ގޮތެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *