Friday, 19 July 2024
Ads by

މުއުމިނުންގެ ސިފަތަކަށް ރައްކާތެރިވެއްޖެ މީހަކީ ފަލާޙާއި ކާމިޔާބު ލިބިފައިވާ މީހެއް: ޚުޠުބާ

މުއުމިނުންގެ ސިފަތަކަށް ރައްކާތެރިވެއްޖެ މީހަކީ ފަލާޙާއި ކާމިޔާބު ލިބިފައިވާ މީހެއް: ޚުޠުބާ

ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް: މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ މުއުމިނުންގެ ސިފަތަކަށް ރައްކާތެރިވެއްޖެ މީހަކީ ފަލާޙާއި ކާމިޔާބު ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް - ފޮޓޯ:އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މުއުމިނުންގެ ސިފަތަކަށް ރައްކާތެރިވެއްޖެ މީހަކީ ފަލާޙާއި ކާމިޔާބު ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

މުއުމިނުންގެ ސިފަތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ޚުޠުބާގައި ބުނީ އެ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ސިފައަކީ ފަރުޟު ފަސް ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުން ކަމަށެވެ. ނަމާދުގައި މަޑުމޮޅިވެ، އެ ނަމާދު މާތް ﷲ ޤަބޫލުކުރައްވާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ތިބެ އެކަލާނގެ އަޛާބަށް ބިރުވެތިވެ ނަމާދުގައި ޚުޝޫޢަތްތެރިވުން ކަމަށެވެ.

ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ މުއުމިނުންގެ ދެވަނަ ސިފައަކީ ބޭކާރު ވާހަކަތަކާއި ބޭކާރު ކަންތަކުން ދުރުވުން ކަމަށެވެ. އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މީސްމީޑިއާ އާއި ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގައި ލިޔެ، ދައްކާ ބޭކާރު ވާހަކަތަކާއި ޙަޤީޤަތާ ދުރު ކަންކަމުގައި މަޝްޣޫލުވެ އުޅުމަކީ ދެރަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޙަޤީޤަތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ކޮންމެ ވާހަކައަކީ ފަތުރަން ޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ލިޔެ، ބުނެއުޅޭ، ކޮންމެ ޖުމްލައަކީ ޤިޔާމަތް ދުވަހު އެއާ މެދު ސުވާލުވެވޭނެ ޖުމްލައެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބުނެ އުޅޭ ވާހަކަތައް ﷲ ރުއްސަވާ ވާހަކަތަކަކަށް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ވާހަކައެއް ފެތުރުމުގެ ކުރިން އެ ވާހަކައަކީ އާޚިރަތަށް އަސަރުކުރާނެ ވާހަކައެއް ކަމުގައި ވިސްނުމަށް ފަހު، އެކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މުއުމިނުންގެ ތިންވަނަ ސިފައެއް ކަމުގައި ވަނީ މުދަލު ޒަކާތް ނެރުމެވެ. ނިޞާބު ހަމަވެ، އަހަރެއްވުމުން އެ މުދަލުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރު، ޒަކާތުގެ ބެހެނިވެރިންނަށް ނެރުމަށް ވަނީ އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ޚުޠުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މުއުމިނުންގެ ހަތަރުވަނަ ސިފައަކީ ލަދުވެތި ގުނަވަނަށް ރައްކާތެރިވުންކަން ފާހަގަކޮށް މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ބުނި ގޮތުގައި އެ ގުނަވަނަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ޒިނޭފަދަ ބޮޑެތި ފާފަތަކުންނާއި ފާޙިޝް ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވުން ކަމުގައެވެ. ފާޙިޝް ވާހަކަތައް ދެއްކުމާއި އެފަދަ މަންޒަރުތައް ބެލުން ވެސް ވާނީ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލަދުވެތި ގުނަވަނަށް ރައްކާތެރިނުވުން ކަމުގައެވެ.

ހުކުރު ޚުޠުބާގައި މުއުމިނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ފަސްވަނަ ސިފައެއް ކަމުގައި ބުނެފައި ވަނީ އަމާނާތްތަކަށާއި އަޙުދުތަކަށް ރައްކާތެރިވުން ކަމަށެވެ. އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި އަމާނާތެއް ޙަވާލުވެވިފައިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ. އަމާނާތަކީ ހަމައެކަނި އަތަށް މީހަކު ރައްކާކުރަންދޭ ފައިސާ އެކަނި ނޫން ކަަމަށާއި އެންމެ މުހިންމު އަމާނާތަކީ އަހަރެމެންނާ މާތް ﷲ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ އެކަލާނގެ ފަރުޟުތައް ކަމަށެވެ. އަދި އަޅުތަކުންނާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކަކީ ވެސް އަމާނާތެއް ކަމަށެވެ.

މުއުމިނުންގެ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ހަވަަނަ ސިފައަކީ ނަމާދުތަކަށް ރައްކާތެރިވުންކަން ފާހަގަކޮށް ޚުޠުބާގައި ބުނީ ފަސް ނަމާދު އޭގެ ވަގުތުގައި އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމާދުގެ ވާހަކަ ތަކުރާރުވުމުން އެނގެނީ ނަމާދަށް ދެވިފައިވާ އަހައްމިއްޔަތުކަން ކަމަށެވެ.

ޚުޠުބާގައި ބުނީ މި ހަ ކަންތަކަށް ރައްކާތެރިވެއްޖެ މީހަކީ ފަލާޙާއި ކާމިޔާބު ލިބިއްޖެ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެފަދަ މީހުންނަކީ ސުވަރުގޭގެ ވާރުތަވެރިން ކަމަށާއި އެތަނުގައި އެ މީހުން އަބަދުގެ އަބަދަށް ދެމި ތިބޭނެ ކަމަށް މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި