Sunday, 14 July 2024
Ads by

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް ޢަލީ ޒާހިރާއި މޫސާ އަންވަރު

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް ޢަލީ ޒާހިރާއި މޫސާ އަންވަރު

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސްގެ އާ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެއްވި ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރު އަދި ޑރ. މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން - ފޮޓޯ:އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

“އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް” ގެ އާ މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސްގެ އާ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރާއި ޑރ. މޫސާ އަންވަރު ޙަސަނެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ދެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޢަލީ ޒާހިރު އައްޔަންކުރެއްވީ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އައްޔަންކުރައްވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިހާރު ފަތުވާ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ މެންބަރުން:

  • ފަޟީލަތުލްއުސްތާޛުއްޝައިޚު ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް – ރައީސް އައްޔަންކުރެއްވި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި
  • ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން – ރައީސް އައްޔަންކުރެއްވި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި
  • ޑރ. މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން – މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އައްޔަންކުރެއްވި މެންބަރު
  • ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރު – ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރައީސް އައްޔަންކުރެއްވި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި
  • އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން – މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އައްޔަންކުރެއްވި މެންބަރު
  • އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން، (ސިޕާރ، ސ. ހިތަދޫ)، – ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ މެމްބަރު
Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި