Friday, 19 July 2024
Ads by

ރައީސް ވިދާޅުވީ ތަރައްގީއަށް ހުރަސް އަޅާނެ ބަޔަކު މަޖިލީހަށް ހޮވަންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ތަރައްގީއަށް ހުރަސް އަޅާނެ ބަޔަކު މަޖިލީހަށް ހޮވަންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް

ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އިބުޓީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އޭނާ އާއެކު ރައީސް އަދި ފަސްޓްލޭޑީ - ފޮޓޯ:ޕީއެންސީ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ދޭންވީ ތަރައްގީއަށް ކަމަށާއި އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާނެ ބަޔަކު މަޖިލީހަށް ހޮވަންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު (އިބުޓީ) ގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވަން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބުނު ނަމަވެސް މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިނުދެވުނު ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގައުމުގެ ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ދީފައިވާ މި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް އެެއްބާރުލުން ދޭނެ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަންކަމަށް ހުރަސް އަޅާނެ ފަރާތްތަކެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

“މި ކަންކަމަށް ހުރަސް އަޅާނެ ބަޔަކު ތިބޭފުޅުން ދާއިރާތަކުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މަޖިލީހަށް ވައްދަންވީ ސަބަބެއް ނެތް. ތަރައްގީ ބޭނުންވޭ. ތަރައްގީ ގެނައުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން، ސަރުކާރު މި ތިބީ ރެ އާއި ދުވާލު މަސައްކަތް ކުރުމަށް. ތިއްބާ އެ އަށް ހުރަސް އަޅާނެ ބަޔަކު މަޖިލީހަށް ހޮވާނެ ސަބަބެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އެއްވެސް ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާނެހެން ހިއެއް ނުވޭ،” ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތައް އެގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ސަރުކާރުގެ މެންބަރުންތަކެއް މަޖިލީހަށް ހޮވައިފި ނަމަ މި ފަސް އަހަރު ވެގެންދާނީ ރައްޔިތުން ފަހުރުވެރިވާނެ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ކަމުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި