Sunday, 14 July 2024
Ads by

މ. އަތޮޅާއި މާލެ އާ ދެމެެދު ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

މ. އަތޮޅާއި މާލެ އާ ދެމެެދު ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

މ. އަތޮޅާއި މާލެ އާ ދެމެދު ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ:ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ

މުލަކު އަތޮޅާއި މާލެ އާ ދެމެދު ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަމީނެވެ. މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އަބްދުالله ޒިޔާދެވެ.

މ. އަތޮޅާއި މާލެ އާ ދެމެދު ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެމްޓީސީސީން ބުނެފައި ވަނީ މި ހިދުމަތް ފެށުމުން ރައްޔިތުންނަށް އިގުތިސޯދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ލިބި، ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުން ވީއްލި، ދަތުރުފަތުރުގެ އިންގިލާބީ އާ ބާބެއް ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީން އިތުރަށް ބުނީ މ. އަތޮޅުން މާލެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ކުރާގޮތަށް އެ އަތޮޅުގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ސްޕީޑް ފެރީގެ ދަތުރުތަކަށް އާ ރޫޓެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ތައާރަފުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހަކު އެ އަތޮޅުން މާލެއަށް ސީދާ ދަތުރެއް އެކުލެވިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި އިހެކޭ އެއްގޮތަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ދަތުރުތައް އެއްވެސް ބަދަލަކާ ނުލާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގައެވެ. މި ދަތުރުތަކުގެ ޓިކެޓް އެ ކުންފުނީގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލުން ނެގޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމްޓީސީސީން މިހާރު ވެސް މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ސްޕީޑް ފެރީން ދަތުރުތައް ކުރަމުން އައި ނަމަވެސް އެ އަތޮޅަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވަނީ މާލެ އާ ދެމެދު ދަތުރުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތުމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމުގައި އެމްޓީސީސީ އާއެކު ސޮއިކުރެވިފައި ވަނީ ދަތުރުތަކުން އެ ކުންފުންޏަށް ދޭން ޖެހޭ ސަބްސިޑީ ދިނުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް